• Bild av Karl X Gustavs kista i Riddarholmskyrkan.
    Karl X Gustavs kista i det karolinska gravkoret i Riddarholmskyrkan.
  • Bild av kastpenning.
    Kastpenning från begravningen i Riddarholmskyrkan.
  • Bild av kastpenning.
    Kastpenning från begravningen i Riddarholmskyrkan. Frånsida.

Begravningen