Minnet av en kung - Gustav II Adolf och Livrustkammaren

Författare: Barbro Bursell
Livrustkammaren
Stockholm, 2005
Pris: 20 kr

På våren 1628 anlände till Kungl. Slottet i Stockholm en sändning med kläder, som Gustav II Adolf burit i fälttåget i Preussen året innan.
Bland dem fanns två dräkter som kunden haft på sig då han blivit allvarligt sårad, de var trasiga och blodiga.

Kläderna lämnades till klädkammaren. Här skulle de, som det står i ett riksrådsprotokoll, enligt kungens egen befallning bevaras ”till evig åminnelse”.

Ett samtida dokument som visar att han verkligen fattat ett sådant beslut är mottagningskvittot för klädernas ankomst till Stockholm daterat den 16 mars 1628.

De båda dräkterna finns fortfarande utställda i Livrustkammaren och utgör själva grunden för museet. Dräkterna från Preussen åtföljdes snart av andra föremål från dramatiska och minnesrika ögonblick i vår historia. Varför ville kungen bevara sina kläder till eftervärlden? Vilka var hans motiv? Dessa frågor diskuteras i boken samtidigt som författaren reflekterar över hur vårt kulturarv skapas och används.