Om myndigheten

Sedan 1 januari 2018 tillhör Livrustkammaren myndigheten Statens Historiska Museer (SHM).

Statens historiska museer

Myndigheten tillhör kulturdepartementets ansvarsområde och till grund för myndighetens arbete ligger Riksdagens kulturpolitiska beslut. Vårt mål är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Myndigheten ska utifrån museernas samlingar bygga och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Museerna

I myndigheten ingår Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott samt Tumba bruksmuseum. Myndigheten bedriver dessutom arkeologisk uppdragsverksamhet under namnet Arkeologerna. Myndigheten består utöver museerna av fyra övergripande avdelningar: Ledningsstöd, Verksamhetsstöd, Kommunikation och digitalisering samt Samlingar och forskning.

Du kan läsa mer om myndigheten på www.shm.se