1. Start
 2. Om museet
 3. Livrustkammarens vänförening

Livrustkammarens vänförening

Välkommen att bli medlem i Livrustkammarens Vänner! Som medlem i vänföreningen får du tillgång till ett unikt program av evenemang, föredrag, visningar, studiebesök, vandringar och utflykter.

Vänföreningen grundades i maj 2001 med syftet att stödja Livrustkammarens verksamhet. Idag är vi drygt 900 medlemmar och vi erbjuder historieintresserade personer ett varierande program av aktiviteter, med både bredd och fördjupning. Genom vår verksamhet vill vi bidra till att väcka intresse för Sveriges historia.

Genom ekonomiska bidrag till Livrustkammaren bidrar vänföreningen till att sprida kunskap om de unika historiska föremål som förvaras och vårdas i museets utställningar och samlingar. Särskilt bidrar vänföreningen i olika former till museets publika verksamhet.

För att främja ny historisk kunskap delar Livrustkammarens Vänner årligen ut ett stipendium på 25 000 kronor för ett förtjänstfullt forskningsarbete inom Livrustkammarens verksamhetsområde.

Medlemsförmåner

 • Vänföreningens nyhetsbrev fyra gånger per år och inbjudan till alla aktiviteter och evenemang som vänföreningen anordnar.
 • En unik möjlighet att besöka miljöer dit allmänheten i regel har svårt att få tillträde.
 • Gratis deltagande i vänföreningens digitala evenemang.
 • Fri entré till alla utställningar på Livrustkammaren.
 • Kostnadsfri audioguide.
 • Inbjudan till utvalda vernissager på Livrustkammaren.
 • 50 procent rabatt på Livrustkammarens föredrag och evenemang. Vissa avvikelser från detta kan förekomma.
 • 20 procent rabatt på Livrustkammarens eget sortiment i museibutiken 
Gruppbild på medlemmarna i vänförening.

Programverksamhet

Vänföreningen erbjuder ett omfattande program. Vi träffas och umgås i trevligt sällskap och ordnar även digitala föredrag och visningar på varierande teman, för de som inte har möjlighet att närvara på plats.

Förutom olika evenemang på plats i Livrustkammaren, ordnar vi specialvisningar och studiebesök på andra intressanta historiska platser, författarsamtal, föredrag, vandringar, utflykter och resor. Vi erbjuder en unik möjlighet att besöka miljöer dit allmänheten i regel har svårt att få tillträde. Vi lyfter också gärna fram det gömda och glömda ur historiska arkiv, källor och samlingar.

Det senaste året har vi arrangerat ett fyrtiotal olika evenemang. Detta är möjligt tack vare våra medlemmars fantastiska engagemang!

Styrelse och andra funktionärer

Vänföreningens styrelse

 • Cecilia Lagersvärd, ordförande, vald till och med årsmötet 2026.
 • Lars Franzén, vice ordförande, och medlemsansvarig vald till och med årsmötet 2026.
 • Cecilia Ribbing, sekreterare, vald till och med årsmötet 2025.
 • Per Ahlander, kassör, vald till och med årsmötet 2026.
 • Malin Grundberg, museichef, självskriven ledamot av styrelsen.
 • Martina Haag, vald till och med årsmötet 2026.
 • Stina Odlinder Haubo, vald till och med årsmötet 2026.
 • Claes-Johan Larsson, vald till och med årsmötet 2025.
 • Ebba von Mecklenburg, vald till och med årsmötet 2026.
 • Eva Ramel, vald till och med årsmötet 2026.
 • Karin Yllfors, vald till och med årsmötet 2026.

Revisorer

 • Inga-Maj Söderberg, ordinarie revisor, vald till och med årsmötet 2025.
 • Christina Möller, revisorssuppleant, vald till och med årsmötet 2025.

Valberedning

 • Marguerite d'Otrante, ordinarie, vald till och med årsmötet 2025.
 • Sanna Evers, ordinarie (sammankallande), vald till och med årsmötet 2025.
 • Anette Lorents, vald till och med årsmötet 2025.

Vänföreningens stadgar

Stadgarna antogs när föreningen bildades 15 maj 2001. De revideras senast 16 mars 2019.

§1 Organisation

Föreningens namn är Livrustkammarens Vänner. Vid internationella sammanhang används Friends of the Royal Armoury som namn för föreningen. Livrustkammarens Vänner är en ideell förening med sitt säte i Stockholm.

§2 Syfte

Föreningen har till uppgift att stimulera, fördjupa och bredda kunskapen om den svenska historien och Livrustkammarens samlingar och verksamhet. Genom medlemsavgifter och olika former av aktiviteter ska föreningen också arbeta för att tillföra ekonomiska bidrag till Livrustkammarens verksamhet samt dela ut stipendier till fördel för föreningens syfte.

§3 Medlemskap

Medlemskapet i föreningen är årsbaserat och följer räkenskapsåret. Den som betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift anses vara medlem innevarande år. Den som utfört förtjänstfulla insatser för vänföreningen kan, av styrelsen, utnämnas till hedersledamot på livstid. Hedersledamot betalar ej medlemsavgift. Medlem som aktivt vållar föreningen allvarlig skada kan uteslutas ur föreningen efter styrelsebeslut.

§4 Ekonomi och förvaltning

Granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utföras av årsmötet vald revisor. Styrelsen lämnar över räkenskaper och övriga handlingar till revisorerna före slutet av januari. Revisorernas granskning ska vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till styrelsen före februari månads slut. Styrelsen utser två firmatecknare som kan teckna föreningens firma var och en för sig. Räkenskapsår och verksamhetsår är kalenderår.

§5 Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast den 30 april. Kallelse till årsmötet ska skickas till medlemmarna senast två månader före årsmötet. Alla medlemmar har motionsrätt och motionen ska vara skickad till styrelsen senast den 15 februari. Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, motioner, propositioner samt valberedningens förslag ska göras tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.
Röstberättigad vid årsmöte eller extra årsmöte är närvarande medlem som betalt medlemsavgift senast 7 dagar före mötet. Varje medlem har vardera en röst. Beslut fattas genom enkel majoritet och vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Vid personval kan sluten omröstning begäras och ska då röstas om för att genomföras. Extra årsmöte utlyses av styrelsen eller då minst en tiondel av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst fyra veckor före årsmötet. På extra årsmötet tas de ärenden som utlysts i kallelsen upp. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte.

§6 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden tas upp:

 1. Föreningens ordförande öppnar årsmötet
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av mötesordförande samt mötessekreterare
 5. Val av två justerare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragande av verksamhetsberättelse samt årsredovisning
 8. Behandling av revisorernas berättelse
 9. Behandling av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Föredragande av innevarande års verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av propositioner
 13. Behandling av motioner
 14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
 15. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
 16. Val av styrelsea. Val av ordförandeb. Val av ledamöter
 17. Val av revisor och revisorssuppleant
 18. Val av valberedning
 19. Övriga ärenden
 20. Mötet avslutas

§7 Styrelse och förtroendeuppdrag

Styrelsens uppdrag är att verkställa årsmötets beslut för den kommande mandatperioden. Styrelsens ledarmöte väljs på två år och styrelsen ska bestå av ordförande och minst 6 och högst 10 ledamöter. Valbar till styrelsen är den som är medlem i föreningen. Livrustkammarens chef är självskriven ledamot. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt eventuella andra funktioner inom eller utom styrelsen. Styrelsen kan adjungera personer till sina sammanträden samt tillsätta och avsluta interna arbetsgrupper. Styrelsen ska ha minst två möten per verksamhetsår och sammanträder på kallelse av ordförande eller om den är frånvarande håller vice ordförande i mötet. Styrelsen kan fatta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande varav ordförande eller vice ordförande är en. Beslut fattas genom enkel majoritet, vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.
Valberedningen består av minst två ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande. Valbar till valberedningen är den som är medlem. Valberedningens förslag ska vara styrelsen till handa senast tre veckor innan årsmötet. Antalet revisorer är en plus en suppleant. Valbar till revisor är den som är medlem, undantaget avgående styrelsemedlem till dess att beslut om ansvarsfrihet tagits för den tid då medlemmen ingått i styrelsen.

§8 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. För stadgeändring krävs beslut med kvalificerad majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa sammanträden ska förflyta en tid av minst två månader.

§9 Föreningens upplösning

För föreningens upplösning krävs beslut med kvalificerad majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa sammanträden ska det gå en tid av minst två månader. Upplöses föreningen tillfaller föreningens samtliga tillgångar Livrustkammaren.

Ladda ner stadgar som pdf-fil

Vänföreningens stadgar.pdf

Medlemsavgift

 • Familjemedlemskap (boende på samma adress) 350 kronor
 • Enskilt medlemskap 200 kronor
 • Studentmedlemskap 125 kronor

Bli medlem och betala avgift

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften via portalen: foreningshuset.se/livrustkammarens-vanner

Via portalen kan du välja medlemskap, fylla i dina uppgifter, betala direkt via Swish eller välja att få en faktura. När du betalt medlemskapet skickar vi ut medlemskort per post inom några veckor. Medlemskortet kommer också att finnas tillgängligt digitalt via din personliga medlemssida och går att ladda ner som en genväg direkt till mobilen. Vilket alternativ du än väljer, så är det framöver enkelt att ha ditt medlemskort till hands vid besök i museet.

Vänföreningen i sociala medier

Välkommen att följa Livrustkammarens Vänner i våra sociala medier. Vi publicerar löpande inlägg, bilder och information. Många av våra evenemang publiceras också i kalendern på Facebook:

Facebook
Instagram

Jehovaordens ordenskedja med tetragrammet i mitten av hänget.

Kontakta vänföreningen

Adress
Slottsbacken 3
111 30 Stockholm

Kontaktperson är vänföreningens ordförande Cecilia Lagersvärd, som nås via lrkvanner@gmail.com eller 070-396 00 06.

Grupporträtt av Karl XI:s familj.