Om myndigheten

Sedan 1 januari 2018 tillhör Livrustkammaren myndigheten Statens Historiska Museer (SHM). Myndigheten har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

I myndigheten ingår även museerna

Myndigheten bedriver dessutom arkeologisk uppdragsverksamhet under namnet Arkeologerna.