1. Start
 2. Om museet
 3. Livrustkammarens vänförening

Livrustkammarens Vänner

Vänföreningen grundades i maj 2001 med syftet att stödja Livrustkammarens verksamhet. Vi knyter historieintresserade personer närmare museet samtidigt som vi också genom vår verksamhet bidrar till att väcka intresse för kunskap och forskning om Sveriges historia.

Vänföreningen erbjuder program för vänföreningens medlemmar. Vänföreningen stödjer också Livrustkammaren genom ekonomiska bidrag för olika projekt. Som ett led i vår strävan att öka kunskapen om Livrustkammaren och öka intresset för Sveriges historia delar Livrustkammarens Vänner årligen ut ett stipendium för ett förtjänstfullt forskningsarbete inom Livrustkammarens verksamhetsområde.

Medlemsförmåner

 • Vänföreningens nyhetsbrev och inbjudan till alla aktiviteter och evenemang som Vänföreningen anordnar.
 • Inbjudan till utvalda vernissager på Livrustkammaren.
 • 50 procent rabatt på föredrag och liknande evenemang på Livrustkammaren. Vissa avvikelser från detta kan förekomma.
 • Ta del av ett unikt utflyktsprogram där annars stängda dörrar öppnas.
 • Fri entré till alla utställningar på Livrustkammaren.
 • 20 procent rabatt på hela sortimentet i Livrustkammarens museibutik.
 • Fritt lån av audioguide på Livrustkammaren.
 • Du deltar gratis i vänföreningens egna digitala evenemang.

Programverksamhet

Vänföreningen har ett varierande program av aktiviteter som vi erbjuder våra medlemmar. Vi arrangerar inspirerande specialvisningar, föredrag både i och utanför Livrustkammaren, olika digitala programpunkter på varierande teman och besök på intressanta historiska platser med mera. Vi vill gärna öppna dörrarna till annars stängda platser och lyfta fram det gömda och glömda ur historiska arkiv, källor och samlingar.

Gruppbild på medlemmarna i Livrustkammarens vänner.
Foto: Livrustkammarens vänner.

Styrelse och andra funktionärer

Vänföreningens styrelse

 • Cecilia Lagersvärd, ordförande, vald till och med årsmötet 2024.
 • Lars Franzén, vice ordförande, och medlemsansvarig vald till och med årsmötet 2024.
 • Stina Odlinder Haubo, sekreterare, vald till och med årsmötet 2024.
 • Per Ahlander, kassör, vald till och med årsmötet 2024.
 • Malin Grundberg, museichef, självskriven ledamot av styrelsen.
 • Thérèse Falkenberg, vald till och med årsmötet 2024.
 • Claes-Johan Larsson, vald till och med årsmötet 2023.
 • Ebba von Mecklenburg, vald till och med årsmötet 2024.
 • Eva Ramel, vald till och med årsmötet 2024.
 • Cecilia Ribbing, vald till och med årsmötet 2023.
 • Karin Yllfors, vald till och med årsmötet 2024.

Revisorer

 • Inga-Maj Söderberg, ordinarie revisor, vald till och med årsmötet 2023.
 • Christina Möller, revisorssuppleant, vald till och med årsmötet 2023.

Valberedning

 • Marguerite d'Otrante, ordinarie, vald till och med årsmötet 2023.
 • Sanna Evers, ordinarie (sammankallande), vald till och med årsmötet 2023.

Vänföreningens stadgar

Stadgarna antogs när föreningen bildades 15 maj 2001. De revideras senast 16 mars 2019.

§1 Organisation

Föreningens namn är Livrustkammarens Vänner. Vid internationella sammanhang används Friends of the Royal Armoury som namn för föreningen. Livrustkammarens Vänner är en ideell förening med sitt säte i Stockholm.

§2 Syfte

Föreningen har till uppgift att stimulera, fördjupa och bredda kunskapen om den svenska historien och Livrustkammarens samlingar och verksamhet. Genom medlemsavgifter och olika former av aktiviteter ska föreningen också arbeta för att tillföra ekonomiska bidrag till Livrustkammarens verksamhet samt dela ut stipendier till fördel för föreningens syfte.

§3 Medlemskap

Medlemskapet i föreningen är årsbaserat och följer räkenskapsåret. Den som betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift anses vara medlem innevarande år. Den som utfört förtjänstfulla insatser för vänföreningen kan, av styrelsen, utnämnas till hedersledamot på livstid. Hedersledamot betalar ej medlemsavgift. Medlem som aktivt vållar föreningen allvarlig skada kan uteslutas ur föreningen efter styrelsebeslut.

§4 Ekonomi och förvaltning

Granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utföras av årsmötet vald revisor. Styrelsen lämnar över räkenskaper och övriga handlingar till revisorerna före slutet av januari. Revisorernas granskning ska vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till styrelsen före februari månads slut. Styrelsen utser två firmatecknare som kan teckna föreningens firma var och en för sig. Räkenskapsår och verksamhetsår är kalenderår.

§5 Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast den 30 april. Kallelse till årsmötet ska skickas till medlemmarna senast två månader före årsmötet. Alla medlemmar har motionsrätt och motionen ska vara skickad till styrelsen senast den 15 februari. Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, motioner, propositioner samt valberedningens förslag ska göras tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.
Röstberättigad vid årsmöte eller extra årsmöte är närvarande medlem som betalt medlemsavgift senast 7 dagar före mötet. Varje medlem har vardera en röst. Beslut fattas genom enkel majoritet och vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Vid personval kan sluten omröstning begäras och ska då röstas om för att genomföras. Extra årsmöte utlyses av styrelsen eller då minst en tiondel av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst fyra veckor före årsmötet. På extra årsmötet tas de ärenden som utlysts i kallelsen upp. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte.

§6 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden tas upp:

 1. Föreningens ordförande öppnar årsmötet
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av mötesordförande samt mötessekreterare
 5. Val av två justerare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragande av verksamhetsberättelse samt årsredovisning
 8. Behandling av revisorernas berättelse
 9. Behandling av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Föredragande av innevarande års verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av propositioner
 13. Behandling av motioner
 14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
 15. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
 16. Val av styrelsea. Val av ordförandeb. Val av ledamöter
 17. Val av revisor och revisorssuppleant
 18. Val av valberedning
 19. Övriga ärenden
 20. Mötet avslutas

§7 Styrelse och förtroendeuppdrag

Styrelsens uppdrag är att verkställa årsmötets beslut för den kommande mandatperioden. Styrelsens ledarmöte väljs på två år och styrelsen ska bestå av ordförande och minst 6 och högst 10 ledamöter. Valbar till styrelsen är den som är medlem i föreningen. Livrustkammarens chef är självskriven ledamot. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt eventuella andra funktioner inom eller utom styrelsen. Styrelsen kan adjungera personer till sina sammanträden samt tillsätta och avsluta interna arbetsgrupper. Styrelsen ska ha minst två möten per verksamhetsår och sammanträder på kallelse av ordförande eller om den är frånvarande håller vice ordförande i mötet. Styrelsen kan fatta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande varav ordförande eller vice ordförande är en. Beslut fattas genom enkel majoritet, vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.
Valberedningen består av minst två ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande. Valbar till valberedningen är den som är medlem. Valberedningens förslag ska vara styrelsen till handa senast tre veckor innan årsmötet. Antalet revisorer är en plus en suppleant. Valbar till revisor är den som är medlem, undantaget avgående styrelsemedlem till dess att beslut om ansvarsfrihet tagits för den tid då medlemmen ingått i styrelsen.

§8 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. För stadgeändring krävs beslut med kvalificerad majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa sammanträden ska förflyta en tid av minst två månader.

§9 Föreningens upplösning

För föreningens upplösning krävs beslut med kvalificerad majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa sammanträden ska det gå en tid av minst två månader. Upplöses föreningen tillfaller föreningens samtliga tillgångar Livrustkammaren.

Ladda ner stadgar som pdf-fil

Vänföreningens stadgar.pdf

Bli medlem

Medlemsavgift

Enskild medlem: 200 kronor per år
Familj/par: 350 kronor per år
Studerande: 125 kronor per år

Betala medlemsavgift

Plusgiro: 27600-6
Swish: 123 107 3329
IBAN: SE09 9500 0099 6018 0027 6006
Ange namn, adress och e-post. Får du inte plats med all information - skicka ett kompletterande mejl till lrkvanner@gmail.com

Vänföreningen i sociala medier

I vänförenings sociala medier publicerar vi bilder och rörligt material från olika aktiviteter, dessutom publiceras många av våra aktiviteter i kalendern på Facebook:

Facebook
Instagram

Jehovaordens ordenskedja med tetragrammet i mitten av hänget.

Kontakta vänföreningen

Adress
Slottsbacken 3
111 30 Stockholm

Kontakta ordförande Cecilia Lagersvärd för information om Vänföreningen på lrkvanner@gmail.com

Grupporträtt av Karl XI:s familj.